​وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرپرست معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد را منصوب کرد.

​وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرپرست معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد را منصوب کرد.