محمد زراسوندی علیپور که با ۵ رای اعضای شورای به عنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شدهبود از سوی کمیته تطبیق شهرستان رد شد تا شورای شهر مجدد برای انتخاب سرپرستی دیگر تشکیل جلسه دهد….

محمد زراسوندی علیپور که با ۵ رای اعضای شورای به عنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب شدهبود از سوی کمیته تطبیق شهرستان رد شد تا شورای شهر مجدد برای انتخاب سرپرستی دیگر تشکیل جلسه دهد.