در حالی که کم‌تر از ۲ ماه از بازگشت تعادل به بورس می‌گذرد، نماد سرو توانست با رسیدن به قیمت 77200 ریال، از بیشینه قیمت خود در آذر ۹۹ فراتر رود.

در حالی که کم‌تر از ۲ ماه از بازگشت تعادل به بورس می‌گذرد، نماد سرو توانست با رسیدن به قیمت 77200 ریال، از بیشینه قیمت خود در آذر ۹۹ فراتر رود.