رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد نرخ سرویس مدارس توضیحاتی ارائه کرد. جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با ایسنا …

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد نرخ سرویس مدارس توضیحاتی ارائه کرد. جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با ایسنا ...