«قاضی و مرگ» برشی از زندگی قاضی عزیزمحمدی است و در آن سعی کردیم ابعاد مختلف فعالیت شخصی و کاری او را به تصویر بکشیم. این قاضی از سال ۱۳۴۱ مشغول به فعالیت شده و سال ۱۳۹۶ بازنشسته می‌شود….

«قاضی و مرگ» برشی از زندگی قاضی عزیزمحمدی است و در آن سعی کردیم ابعاد مختلف فعالیت شخصی و کاری او را به تصویر بکشیم. این قاضی از سال ۱۳۴۱ مشغول به فعالیت شده و سال ۱۳۹۶ بازنشسته می‌شود.