رئیس هیأت بازرسی شهرستان کرمان با اشاره به اهمیت سلامت انتخابات گفت: باید در این زمینه دقت ویژه‌ای داشته باشیم چرا که سرنوشت کشور با انتخابات تعیین می‌شود….

رئیس هیأت بازرسی شهرستان کرمان با اشاره به اهمیت سلامت انتخابات گفت: باید در این زمینه دقت ویژه‌ای داشته باشیم چرا که سرنوشت کشور با انتخابات تعیین می‌شود.