جمعه بازار پروانه بنا است به طور موقت! جمع شود تا تعمیر و ایمن سازی آن از سوی بنیاد مستضعفان انجام شود اما کسبه از این اقدام گلایه مندند.

جمعه بازار پروانه بنا است به طور موقت! جمع شود تا تعمیر و ایمن سازی آن از سوی بنیاد مستضعفان انجام شود اما کسبه از این اقدام گلایه مندند.