سخنگوی شورای شهر تهران درخصوص سرانجام مجتمع فرهنگی و مذهبی ولیعصر گفت :‌ ما تا الان در مورد این پروژه کوتاهی کردیم به خاطر این که در تفکر انقلاب اسلامی توقف نداریم ، فکر می کنیم، راه حل پیدا می کنیم ،این که تا کنون وضعیت آنجا رها و بی‌تکلیف است حداقل د…

سخنگوی شورای شهر تهران درخصوص سرانجام مجتمع فرهنگی و مذهبی ولیعصر گفت :‌ ما تا الان در مورد این پروژه کوتاهی کردیم به خاطر این که در تفکر انقلاب اسلامی توقف نداریم ، فکر می کنیم، راه حل پیدا می کنیم ،این که تا کنون وضعیت آنجا رها و بی‌تکلیف است حداقل در دوره جدید نشان می‌دهد که شاید کوتاهی شده باشد.