تصمیم نهایی برای استفاده از میرکارت ترکیه برای غلبه بر سلطه دلار در این کشور امروز مشخص می‌شود.

تصمیم نهایی برای استفاده از میرکارت ترکیه برای غلبه بر سلطه دلار در این کشور امروز مشخص می‌شود.