فرارو نوشت، همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری از ناظران و تحلیلگران با توجه به مواضع شخصِ رئیس جمهور و همچنین چهره‌های نزدیک به او، از ایجاد تغییرات قابل توجه در رویکرد و گفتمان دولت جدید به مسائل اصلی اقتصادی سخن گفتند. مساله‌ای که یکی از اص…

فرارو نوشت، همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری از ناظران و تحلیلگران با توجه به مواضع شخصِ رئیس جمهور و همچنین چهره‌های نزدیک به او، از ایجاد تغییرات قابل توجه در رویکرد و گفتمان دولت جدید به مسائل اصلی اقتصادی سخن گفتند. مساله‌ای که یکی از اصلی‌ترین نمودهای خود را در تسلط طیف "امام صادقی‌ها" بر وزرات اقتصاد و بانک مرکزی و وزارت کار نشان داد.