سرنوشت عجیبی در انتظار برخی از دست اندرکاران مختارنامه بود و همین بهانه‌ای شده برای پرداختن به این سوژه که البته همزمانی آن با پخش مجددش هم بی تاثیر نیست….

سرنوشت عجیبی در انتظار برخی از دست اندرکاران مختارنامه بود و همین بهانه‌ای شده برای پرداختن به این سوژه که البته همزمانی آن با پخش مجددش هم بی تاثیر نیست.