ساختمان 7 طبقه مرکز هولدینگ رضا ضراب در شهر استانبول ترکیه از 4 سال پیش با حکم دستگاه قضایی ترکیه به همراه تمامی اموال منقول و غیرمنقول او در ترکیه، توقیف شده است.

ساختمان 7 طبقه مرکز هولدینگ رضا ضراب در شهر استانبول ترکیه از 4 سال پیش با حکم دستگاه قضایی ترکیه به همراه تمامی اموال منقول و غیرمنقول او در ترکیه، توقیف شده است.