جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره شکایت مجلس از حسن روحانی رئیس جمهور پیشین گفت: درباره جزییات این طرح اطلاعی ندارم اما در رسانه‌ها شنیده ام که مردم شکایتی را از آقای روحانی به کمیسیون اصل 90 انجام داده اند که این…

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره شکایت مجلس از حسن روحانی رئیس جمهور پیشین گفت: درباره جزییات این طرح اطلاعی ندارم اما در رسانه‌ها شنیده ام که مردم شکایتی را از آقای روحانی به کمیسیون اصل 90 انجام داده اند که این کمیسیون قصد پیگیری دارد حال اینکه این طرح چقدر صحت دارد یا ندارد اطلاعی ندارم اما اینکه ما هر کسی را که مسئولیت دارد چه از طرف مردم و چه از مجلس که نهاد نظارتی است یا سایر نهادهای نظارتی، مسئولیت پذیر کنیم و از آن پاسخ بخواهیم خوب است.