یکی از بازیکنان مازاد استقلال در بازار زمستانه، شماره ۱۰ آبی‌ها است.

یکی از بازیکنان مازاد استقلال در بازار زمستانه، شماره ۱۰ آبی‌ها است.