از روزی که شوهرم کارتن خواب شد من هم به سرقت از مغازه‌ها روی آوردم اما به خاطر اضطرابی که داشتم گاهی به یک مغازه چند بار دستبرد می‌زدم و هر بار با گریه و التماس رضایت صاحب مغازه را می‌گرفتم تا این که. …..

از روزی که شوهرم کارتن خواب شد من هم به سرقت از مغازه‌ها روی آوردم اما به خاطر اضطرابی که داشتم گاهی به یک مغازه چند بار دستبرد می‌زدم و هر بار با گریه و التماس رضایت صاحب مغازه را می‌گرفتم تا این که. ..