گفته می‌شود سرمربی سابق کاتالان‌ها از بارسلونا شکایت و درخواست غرامت چهار میلیونی را مطرح خواهد کرد!

گفته می‌شود سرمربی سابق کاتالان‌ها از بارسلونا شکایت و درخواست غرامت چهار میلیونی را مطرح خواهد کرد!