یولیان ناگلزمن ترجیح می‌دهد در مورد حرفهای جنجالی نویر و اختلافش با او صحبت نکند.

یولیان ناگلزمن ترجیح می‌دهد در مورد حرفهای جنجالی نویر و اختلافش با او صحبت نکند.