لوئیس کاسترو از قدرت پرسپولیس تمجید کرد.

لوئیس کاسترو از قدرت پرسپولیس تمجید کرد.