تلفن همراه یک بازیگر زن ایرانی را در کمتر از یک ثانیه دزدیدند!

تلفن همراه یک بازیگر زن ایرانی را در کمتر از یک ثانیه دزدیدند!