١۵ سارق حرفه‌ای که در قالب دو باند دست به سرقت خودرو در پایتخت می‌زدند از سوی پلیس دستگیر شدند و به سرقت بیش از ۴۵خودرو اعتراف کردند.  

١۵ سارق حرفه‌ای که در قالب دو باند دست به سرقت خودرو در پایتخت می‌زدند از سوی پلیس دستگیر شدند و به سرقت بیش از ۴۵خودرو اعتراف کردند.