تلفن های همراه در مناطق دورافتاده تا سال آینده به ماهواره های اسپیس ایکس متصل می شوند.

تلفن های همراه در مناطق دورافتاده تا سال آینده به ماهواره های اسپیس ایکس متصل می شوند.