رکنا: دکتر پوریا عادلی، عضو هیات مدیره انجمن علمی کشوری سرطان های زنان ایران با بیان این که شیوع سرطان دهانه رحم…

رکنا: دکتر پوریا عادلی، عضو هیات مدیره انجمن علمی کشوری سرطان های زنان ایران با بیان این که شیوع سرطان دهانه رحم…