برخی کارگران ایثارگر شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند از تعلل این شرکت برای اجرای مصوبه تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شرکتی ایثارگر انتقاد کردند….

برخی کارگران ایثارگر شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند از تعلل این شرکت برای اجرای مصوبه تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شرکتی ایثارگر انتقاد کردند.