زنجان با دمای 7 و 11 درجه زیر صفر دو روز متوالی به عنوان سردترین در کشور به ثبت رسیده است.

زنجان با دمای 7 و 11 درجه زیر صفر دو روز متوالی به عنوان سردترین در کشور به ثبت رسیده است.