اسامی سردترین مراکز استان ها طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور اعلام شد.

اسامی سردترین مراکز استان ها طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور اعلام شد.