سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده کل سپاه گفت: این را بدانید که نتانیاهو راهی جز خودکشی ندارد و در بن‌بست بدی قرار گرفته است.

سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده کل سپاه گفت: این را بدانید که نتانیاهو راهی جز خودکشی ندارد و در بن‌بست بدی قرار گرفته است.