سمنان – ایرنا – دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: روش حکمرانی نظام سلطه، استفاده از زور و نظامی گری و اقتدارگرایانه با امپریالیسم رسانه ای و تسلط بر فضای مجازی و افکار عمومی است، در حالی که جبهه مقاومت ……

سمنان – ایرنا – دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: روش حکمرانی نظام سلطه، استفاده از زور و نظامی گری و اقتدارگرایانه با امپریالیسم رسانه ای و تسلط بر فضای مجازی و افکار عمومی است، در حالی که جبهه مقاومت …