سردار محمد حسین سپهر به سمت فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب شد.

سردار محمد حسین سپهر به سمت فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب شد.