با حکم وزیر دفاع سردار تقی زاده رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر شد.

با حکم وزیر دفاع سردار تقی زاده رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر شد.