فرمانده کل انتظامی کشور، گفت: پلیس از نشاط اجتماعی و شور و شعف هموطنان در اجتماعات مختلف خوشحال و از هرگونه برنامه ای که به دور از هنجار شکنی و در چارچوب قانون باشد، استقبال می کند….

فرمانده کل انتظامی کشور، گفت: پلیس از نشاط اجتماعی و شور و شعف هموطنان در اجتماعات مختلف خوشحال و از هرگونه برنامه ای که به دور از هنجار شکنی و در چارچوب قانون باشد، استقبال می کند.