«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دستوری ریاستی برای سربازی اجباری در بهار را امضا کرد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دستوری ریاستی برای سربازی اجباری در بهار را امضا کرد.