طبق اعلام آمار غیررسمی، روزانه ده‌ها نفرپناهجوی افغانستانی از طریق پاکستان وارد سراوان در ایران می‌شوند تا خود را به مرز ترکیه برسانند.

طبق اعلام آمار غیررسمی، روزانه ده‌ها نفرپناهجوی افغانستانی از طریق پاکستان وارد سراوان در ایران می‌شوند تا خود را به مرز ترکیه برسانند.