عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی به ‏انتصاب افراد فرهنگی و رسانه‌ای در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور اشاره کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی به ‏انتصاب افراد فرهنگی و رسانه‌ای در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور اشاره کرد.