یک کارشناس اقتصادی گفت: : نگاه تک‌بعدی به بخش مسکن نگران کننده است و با این سیاق من فرجام خوبی برای این شعار متصور نیستم.

یک کارشناس اقتصادی گفت: : نگاه تک‌بعدی به بخش مسکن نگران کننده است و با این سیاق من فرجام خوبی برای این شعار متصور نیستم.