بر اساس اعلام طرفین ایرانی و غربی ۸ آذرماه مذاکرات معلق شده ایران با کشورهای بزرگ درباره پرونده هسته‌ای ایران آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام طرفین ایرانی و غربی ۸ آذرماه مذاکرات معلق شده ایران با کشورهای بزرگ درباره پرونده هسته‌ای ایران آغاز خواهد شد.