تصاویری از سد یخ زده در ترکیه.

تصاویری از سد یخ زده در ترکیه.