خضریان گفت: دولت قبل اعتقادی به اجرای قوانین در موضوع مسکن نداشت، اما کمیسیون اصل نود با جدیت و نظارت موضوعات را دنبال کرد و تا به امروز نیز از ابزارهای نظارتی خود برای تحقق آن استفاده کرد. همچنین در حوزه اجرای قانون جدید چک نیز کمیسیون اصل ۹۰ ضمن شنا…

خضریان گفت: دولت قبل اعتقادی به اجرای قوانین در موضوع مسکن نداشت، اما کمیسیون اصل نود با جدیت و نظارت موضوعات را دنبال کرد و تا به امروز نیز از ابزارهای نظارتی خود برای تحقق آن استفاده کرد. همچنین در حوزه اجرای قانون جدید چک نیز کمیسیون اصل ۹۰ ضمن شناسایی دقیق نواقص و ایرادات قانونی و همچنین دلایل تأخیر در اجرا طی جلساتی با روسای گذشته و فعلی بانک مرکزی پیگیر حسن انجام قانون بوده است.