خطیب زاده گفت: پنجشیر و افغانستان جز گفت‌‌وگو مسیر دیگری ندارند. همه طرف‌ها را دعوت کردیم و همه امکانات خود را در اختیار دوستان افغانستانی قرار می‌دهیم….

خطیب زاده گفت: پنجشیر و افغانستان جز گفت‌‌وگو مسیر دیگری ندارند. همه طرف‌ها را دعوت کردیم و همه امکانات خود را در اختیار دوستان افغانستانی قرار می‌دهیم.