سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپایی در شورای حقوق بشر اظهار کرد: ایران، این اقدام را غیرقابل قبول می‌داند.

سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپایی در شورای حقوق بشر اظهار کرد: ایران، این اقدام را غیرقابل قبول می‌داند.