یونهاپ می گوید سخنان بلخی در حالی بیان شد که کره ای ها هنوز خاطرات تلخی از حمله مرگبار طالبان به سرباز کره ای در سال ۲۰۰۷ و کشته شدن دو نفر از ۲۳ کره ای ربوده شده در مأموریت کلیسای کره در افغانستان در همان سال دارند….

یونهاپ می گوید سخنان بلخی در حالی بیان شد که کره ای ها هنوز خاطرات تلخی از حمله مرگبار طالبان به سرباز کره ای در سال ۲۰۰۷ و کشته شدن دو نفر از ۲۳ کره ای ربوده شده در مأموریت کلیسای کره در افغانستان در همان سال دارند.