سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تشریح چرایی عدم برگزاری جلسات ستاد راهبری مشارکت محله، گفت: عقب افتادن جلسات ستاد باعث می شود مردم و سرای محلات و معتمدین محلات را دچار حاشیه شوند….

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تشریح چرایی عدم برگزاری جلسات ستاد راهبری مشارکت محله، گفت: عقب افتادن جلسات ستاد باعث می شود مردم و سرای محلات و معتمدین محلات را دچار حاشیه شوند.