سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه به فتح قله‌های نهایی نزدیکیم و به حرف‌های دشمن نباید توجه کرد، گفت: دشمن قصد دارد داشته‌های ما را ناتوان و کاستی‌ها را بزرگ نمایش دهد و این خاصیت خصومت همیشگی آنان علیه انقلاب است….

سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه به فتح قله‌های نهایی نزدیکیم و به حرف‌های دشمن نباید توجه کرد، گفت: دشمن قصد دارد داشته‌های ما را ناتوان و کاستی‌ها را بزرگ نمایش دهد و این خاصیت خصومت همیشگی آنان علیه انقلاب است.