در طرح مجلس صرفا کالاهای محدودی اساسی و کالاهای مستقیم برای اختصاص کالا برگ مطرح است در صورتی که تاثیر قیمتی حذف ارز ترجیحی برای این کالاهای اساسی و مستقیم نخواهد بود….

در طرح مجلس صرفا کالاهای محدودی اساسی و کالاهای مستقیم برای اختصاص کالا برگ مطرح است در صورتی که تاثیر قیمتی حذف ارز ترجیحی برای این کالاهای اساسی و مستقیم نخواهد بود.