علی بهادری سخنگو و دبیر هیأت دولت گفت: کشور ما از نظر منابع انسانی و طبیعی، غنی است و این ظرفیت‌ها امکان می‌دهد که ما امیدوار باشیم رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر باشد….

علی بهادری سخنگو و دبیر هیأت دولت گفت: کشور ما از نظر منابع انسانی و طبیعی، غنی است و این ظرفیت‌ها امکان می‌دهد که ما امیدوار باشیم رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر باشد.