برنامه‌ریزی‌های مقدماتی برای این امر صورت گرفته است.

برنامه‌ریزی‌های مقدماتی برای این امر صورت گرفته است.