سخنگوی جدید سازمان سنجش آموزش کشور با حکم رئیس این سازمان منصوب شد.

سخنگوی جدید سازمان سنجش آموزش کشور با حکم رئیس این سازمان منصوب شد.