سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تازه ترین سخنان خود درباره ایران گفت: که از نگاه اتحادیه، مذاکرات درباره رفع تحریم‌ها از تحولات اخیر در ایران مجزاست….

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تازه ترین سخنان خود درباره ایران گفت: که از نگاه اتحادیه، مذاکرات درباره رفع تحریم‌ها از تحولات اخیر در ایران مجزاست.