اعضای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از سوت پایان نیمه اول و در حین ورود به رختکن با صحنه‌هایی شوکه کننده مواجه شدند.

اعضای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از سوت پایان نیمه اول و در حین ورود به رختکن با صحنه‌هایی شوکه کننده مواجه شدند.