باشگاه اینتر به روملو لوکاکو توصیه کرده به جای پاستا، نودل بخورد و وزن 101 کیلویی‌اش را هم کم کند!

باشگاه اینتر به روملو لوکاکو توصیه کرده به جای پاستا، نودل بخورد و وزن 101 کیلویی‌اش را هم کم کند!