مدافع آبی پوشان پایتخت در نشست کمیته انضباطی باشگاه استقلال شرکت نکرد.

مدافع آبی پوشان پایتخت در نشست کمیته انضباطی باشگاه استقلال شرکت نکرد.